Política de privacitat

 • RAÓ SOCIAL FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO
 • NIF G57792798
 • DOMINI www.ateneuperemascaro.org
 • ADREÇA POSTAL Carrer de Jeroni Pou, 9 07006, Palma (Illes Balears).
 • ADREÇA ELECTRÒNICA ateneuperemascaro@gmail.com
 • TELÈFONS 871965466

  De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal,us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular FUNDACIOATENEU PERE MASCARO, amb NIF G57792798 i domicili social situat a GENERAL RIERA 3, 10A,07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS EFECTUATS

Gestió Formulari web
Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, adreça IP.

Newsletters
Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per a realitzar els enviaments corresponents
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Accions comercials formulari web

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
Cessions: cap
Transferències internacionals: no es preveuen
Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió usuaris web
Finalitat: captació, registre i tractament de dades dels usuaris
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de cookies

Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legitimadora: el consentiment de l’interessat
Tipologia de dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, adreça IP

Us informem, així mateix, que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos per escrit
a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats


FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.


Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en tal cas, les concretes dades personals tractats i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.)..

Dret de rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. En relació a la pàgina web, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

Dret a la limitació del tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament en determinats suposats.

Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans
automatitzats.

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de
màrqueting directe.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel
Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.

Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-ho, en qualsevol moment i de manera gratuïta.


Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal Jeroni Pou, 9. 07006 – Palma (Illes Balears) a l’atenció de FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO, o bé
  enviar-lo per correu electrònic a ateneuperemascaro@gmail.com.
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:

  – Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  – Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la cláusulas informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon. Domicili a efectes de notificacions.
  – Data i signatura del sol·licitant.
  – Documents acreditatius de la petició que formula.
  – L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment
de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.


FUNDACIO ATENEU PERE MASCARO es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.