Els poders territorials i el canvi de model

El canvi de model de desenvolupament des de la perspectiva local

Ponència a les Jornades de debat de la DG d’Innovació i Recerca

de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les IB

Pere J. Brunet Estarellas, geògraf

Josep Valero González, geògraf

Membres del  Col·lectiu Alternatives

Per tal d’evitar dubtes sobre l’escala política i administrativa que es maneja en aquest treball, no està de més recordar que, a les Illes Balears, l’Administració local està formada pels Consells insulars i els municipis, amb la possibilitat d’associar-se aquest darrers de forma voluntària i interessada en mancomunitats, de formar part de consorcis o desenvolupar altres formules de cooperació.

A partir d’aquesta presentació, d’acord amb el títol d’aquest treball, el que es planteja és si l’Administració local té capacitat per intervenir en el canvi del model econòmic. Es tracta d’un tema ampli i complex i per  això, tan sols volem detectar alguns problemes i proposar solucions que ajudin a una millor gestió dels recursos des d’una perspectiva local.

Malgrat la permanent polèmica existent al nostre país sobre la oportunitat d’eliminar Diputacions, Consells insulars i Cabildos en l’organigrama político-administratiu  institucional, l’estudi de casos demostra l’interès d’aquest graó intermedi entre l’Administració autonòmica i els Ajuntaments, sempre i quan s’acompleixin uns requisits mínims. Els detractors generalment es fixen en el solapament de competències amb altres administracions o, al contrari, en els conflictes que es generen quan es deixen de gestionar competències pròpies, obligant així a què les assumeixin els municipis. Tanmateix, superats aquests inconvenients, en el cas de les Illes Balears, els Consells insulars poden desenvolupar un paper important no solament des del punt de vista de la cooperació local, sinó també des de la seva vessant d’òrgans autonòmics amb competències diverses, amb capacitat de finançar infraestructures i equipaments municipals, i liderant iniciatives concebudes en el context de la planificació estratègica i del desenvolupament local.

Com estableix l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, els Consells insulars podran rebre la delegació de competències de planificació i desenvolupament econòmics dins el territori de cadascuna de les Illes, d’acord amb les bases i l’ordenació general de l’economia de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.